ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητα ( εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση )
  • Άδεια διαμονής σε ισχύ ( για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε )
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( εάν δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση )
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος,για το οικονομικό έτος 2013 ( εισόδημα 2012 ).Υποχρέωση του ωφελουμένου είναι η κατάθεση του εκκαθαριστικού κάθε χρόνο
  • Λογιαριασμος ΔΕΚΟ ( ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ )