ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μεταναστών περιλαμβάνει τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού Χωρίζεται σε τρία τμήματα μαθημάτων α) αρχάριων β) μεσαίων και γ) προχωρημένων, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων. Τα μαθήματα, συνολικής ετήσιας διάρκειας άνω των 150 ωρών, είναι δίωρα και γίνονται δύο φορές την εβδομάδα.
Και στα τρία επίπεδα εκμάθησης, εφόσον διαπιστωθεί η επιτυχής ολοκλήρωση τους, χορηγείται από την ΚΟ.Δ.Ε.Π. Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης .
Στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου (2011 – 2012) οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν στη διαδικασία επίσημων εξετάσεων για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1 με σκοπό την απόκτηση ειδικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
Παράλληλα στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των αλλοδαπών που συμμετέχουν στο μαθήματα «Ελληνικής Γλώσσας Ιστορίας και Πολιτισμού» διοργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς τόπους.

Επίσης τα μαθήματα της ρωσικής γλώσσας, ως μητρικής, για παιδιά μεταναστών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα από δύο ώρες και χωρίζονται σε τρία τμήματα ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο.
Αρχαρίων για παιδιά ηλικίας από 5 έως 10 ετών
Μεσαίων για παιδιά ηλικίας 10 έως 14 ετών
Προχωρημένων για παιδιά από 14 ετών και άνω.