ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Για τη συμμετοχή στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Αίτηση που συμπληρώνεται στα γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
• Πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού.
• Ιατρική βεβαίωση στην οποία να αναφέρετε ότι το παιδί μπορεί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του προγράμματος.
• Φωτοτυπία Ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα..