ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητα (εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση)
  • Αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς (για Έλληνες ομογενείς)
  • Άδεια διαμονής σε ισχύ (για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε.)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  (εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα συνοδεύεται και από επίσημη μετάφραση)
  • Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής εάν ο εξυπηρετούμενος/η ή μέλος της οικογένειάς του/της,ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος,για το οικονομικό έτος 2014 (εισόδημα 2013)
  • Υποχρέωση  του ωφελουμένου είναι η κατάθεση του εκκαθαριστικού κάθε χρόνο
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δε λαμβάνει και δεν θα λάβει υπηρεσίες από άλλη μονάδα ή συναφείς κοινωνικές δομές και ότι αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται μόνο για τον σκοπό που ζητήθηκαν,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα