ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Βασική προϋπόθεση για τη βραχεία φιλοξενία των συνοδών ασθενών στον Ξενώνα, αποτελεί η έλλειψη μόνιμης στέγης στην περιοχή της Αττικής καθώς και η αδυναμία να εξασφαλίσουν με δικά τους μέσα προσωρινή διαμονή.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για φιλοξενία αξιολογούνται και εγκρίνονται μετά από πρόταση του Προϊστάμενου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου «Μεταξά» σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΚΟ.Δ.Ε.Π
Μέγιστο χρονικό διάστημα διαμονής ορίζονται οι δεκαπέντε (15) ημέρες με περιθώρια παράτασης, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου «Μεταξά».
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Ξενώνα οι φιλοξενούμενοι οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα, βασικούς κανόνες συμβίωσης και διαμονής για τους οποίους ενημερώνονται εγγράφως κατά την άφιξή τους.