ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη φιλοξενία στον ξενώνα «Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Αίτηση φιλοξενίας.
• Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο ότι ο φιλοξενούμενος δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα (δείκτες Ηπατίτιδας, HIV, δερματικά κ.τ.λ.).
• Ψυχιατρική εξέταση από Δημόσιο Νοσοκομείο, που θα πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα που θα απέτρεπαν τη συμβίωση στο περιβάλλον του Ξενώνα.
• Ακτινογραφία θώρακος και γενική αίματος.
• Πιστοποιητικό απορίας ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της δυσχερούς οικονομικής του κατάστασης.
• Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός απαιτείται επιπρόσθετα να προσκομίσει οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαμένει μόνιμα στη χώρα.