ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

Για τη φιλοξενία στον Ξενώνα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

• Αίτηση η οποία συντάσσεται παρουσία της Κοινωνικής Λειτουργού του ξενώνα.
• Ιατρικές εξετάσεις:
Αιματολογική για μεταδιδόμενα νοσήματα
Καρδιογράφημα
Ακτινογραφία Θώρακα
Δερματολογική εξέταση
Ψυχιατρική Εκτίμηση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
• Φορολογική Δήλωση προηγούμενου έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από ΔΟΥ που να αναφέρει πωςο αιτών δεν είναι υπόχρεος σε φορολογική δήλωση.
• Οικογενειακή Κατάσταση που να αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι Δημότης Πειραιά ή Πιστοποιητικό από την Δημοτική Αστυνομία ότι είναι ή ήταν πρώην κάτοικος Δήμου Πειραιά ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία διέμενε και ενοικίαζε ή το ενοικιαστήριο από την κατοικία αυτή.
• Φωτοτυπία Ταυτότητας.
Μετά την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών η υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός του ξενώνα, συντάσσει έκθεση κοινωνικού ιστορικού του ενδιαφερόμενου, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση και παραπέμπεται για αξιολόγηση και έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή.