ΠΡΟΦΙΛ

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου .

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων σε κάθε δήμο,όπως προέβλεψε ο Ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με την υπ’ αριθμ.72/186/2011 απόφασή του αποφάσισε τη συγχώνευση των προϋπαρχουσών επιχειρήσεων με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ένταξης Περίθαλψης Αλλοδαπών Πειραιά» και «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά», σε μία επιχείρηση με την επωνυμία Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π).

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. επιχορηγείται για συγκεκριμένες δράσεις, που σκοπό έχουν την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές του Δήμου Πειραιά που της έχουν εκχωρηθεί, με βάση το Διετές Πρόγραμμα που έχει συνάψει με αυτόν.
Σκοπός πλέον της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των Δημοτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Μεταξύ άλλων η φροντίδα για την περίθαλψη, σίτιση, ένδυση των απόρων και αστέγων Δημοτών, η φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και η εν γένει εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η έδρα της είναι στον Πειραιά, Ζωσιμαδών 11, όπως και οι διάφορες εγκαταστάσεις της όπου εξυπηρετούνται οι δράσεις της.